Voorbeeld 3

Mevrouw Jip is met haar auto tegen een putdeksel aan gereden en vraagt de gemeente om schadevergoeding. Hoe kan de gemeente direct duidelijk uitleggen dat ze de schade niet vergoedt?


Originele brief

Onderwerp: Aansprakelijkheidstelling d.d. 17 december 2017, afwijzing aansprakelijkheid

Geachte mevrouw Jip,

Met betrekking tot bovengenoemde aangelegenheid vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Aangaande de aansprakelijkheid gebaseerd op art. 6.174 BW kunnen wij u het volgende berichten. Artikel 6.174 dient aldus geïnterpreteerd te worden, dat de wegbeheerder inderdaad aansprakelijk kan zijn voor zich op de weg bevindende roerende zaken, doch alleen indien dit zaken betreft die op enige wijze verband houden met de weg of weguitrusting. Hierbij kan gedacht worden aan op de weg aanwezige dranghekken, losliggende putdeksels, omgevallen borden etc.

Bij navraag bij betrokken afdeling blijkt dat de put voldoet aan de gestelde eisen, ook de wijze waarop deze geplaatst is. Het hoogteverschil is binnen de gestelde marges.
Op grond van het vorenstaande zien wij geen aanleiding aansprakelijkheid te erkennen. Een ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen zaken. De overheid zorgt voor de onder haar beheer vallende wegen, de eigenaar van een motorrijtuig dient ervoor te zorgen dat hij met dat motorrijtuig de weg niet vervuilt. De verantwoordelijkheid voor schade dient daar te worden gelegd waar de schade zijn oorzaak vindt.

Niettemin betreuren wij het dat u slachtoffer bent geworden van genoemd voorval. Doch op grond van de thans in ons bezit zijnde informatie kunnen wij niet anders dan concluderen dat de gemeente niet aansprakelijk te houden is voor hetgeen u is overkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente,
namens dezen,
De heer P. de Vries

Toets

Op sommige punten uit de checklist voor direct duidelijk schrijven scoort deze brief goed:

  • De lezer wordt direct aangesproken (met u ).
  • Aan het slot van de brief toont de schrijver begrip.

Maar op verschillende punten is verbetering mogelijk:

  • Er staan erg veel ambtelijke woorden en formuleringen in, zoals ‘met betrekking tot bovengenoemde’, ‘aangaande’, ‘doch alleen indien’, ‘op grond van het vorenstaande’, ‘thans’ en ‘hoogachtend’.
  • Er staan lange zinnen in, met meerdere deelzinnen en komma’s.
  • Er staat veel detailinformatie in die niet bijdraagt aan het doel van de brief.
  • Er staan verwijzingen naar wetsteksten in die de lezer waarschijnlijk niet kan plaatsen.

De onderwerpregel is ingewikkeld geformuleerd met de formele afkorting d.d. en de herhaling van het woord aansprakelijkheid.

Verbeterde versie

Onderwerp: de gemeente vergoedt uw schade niet

Geachte mevrouw Jip,

Op 2 november 2017 bent u met uw auto tegen een putdeksel aan gereden. Daarbij kreeg u schade aan uw auto. U vraagt de gemeente om een schadevergoeding in uw brief van 16 november 2017.

Geen schadevergoeding
De gemeente vergoedt de schade aan uw auto niet. Het putdeksel lag niet los en ook niet te hoog. Het deksel voldoet aan alle eisen.

Zelf verantwoordelijk
We vinden het erg vervelend dat u schade heeft. Maar als automobilist bent u zelf verantwoordelijk.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? U kunt mij bellen op telefoonnummer [0123] 45 67 89.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

P. de Vries
Juridisch beleidsmedewerker