Voorbeeld 1

De heer Burger krijgt ondersteuning in het huishouden. Deze regeling wordt verlengd. Hoe leg je dat in een brief direct duidelijk uit?


Originele versie

ONDERWERP
Besluit tijdelijke verlenging

Geachte heer Burger,

Uw indicatie vanuit de Wmo is geëindigd of gaat binnenkort eindigen. Hierover is al contact met u geweest. Het huisbezoek is gepland op 9 april 2018.

U blijft uw Ondersteuning bij het Huishouden tijdelijk ontvangen
U krijgt deze ondersteuning tot en met 9 april 2018.

U ontvangt deze ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017.

U betaalt mee aan de ondersteuning
Dit heet uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden landelijke regels.

Het CAK berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. U ontvangt van het CAK een beschikking hierover. Het CAK gaat de eigen bijdrage ook innen. U ontvangt na elke periode van vier weken een factuur waarin staat hoeveel u moet betalen. Wij geven aan het CAK door dat u een eigen bijdrage moet betalen vanaf de eerstvolgende periode na startdatum indicatie. U kunt in de periodekalender van het CAK (te vinden op www.hetcak.nl) zien op welke datum de eerstvolgende periode start.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op met ons Wijkteam. U heeft de volgende mogelijkheden:

 • Mailen via info@wijkteamsenschede.nl.
 • Telefonisch via 053 - 481 79 00. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Voor openingstijden en meer informatie kunt u kijken op de website www.wijkteamsenschede.nl.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Namens Burgemeester en Wethouders van Enschede
J.A.M. Roelink
Kwaliteitsmedewerker

Dit document is geautomatiseerd aangemaakt, daarom treft u geen handtekening aan.

--- pagina 2 ---

Indienen bezwaarschrift
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit dan doen binnen zes weken na de datum van dit besluit. Als u uw bezwaarschrift te laat indient, kunnen wij het in principe niet meer in behandeling nemen.

De inhoud van het besluit blijft tijdens de procedure van kracht.

Adres
U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:
Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA ENSCHEDE.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende opnemen:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;
 • de reden waarom u het niet mee eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden in het bezwaarschrift? Dan kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om het vervolg van de procedure te bespreken.

Meer informatie
Heeft u algemene vragen over een bezwaar dan kunt u contact opnemen met de afdeling Rechtsbescherming en Mediation op telefoonnummer (053) 4817150.

Ook kunt u op www.enschede.nl via Inwoners > Meldingen, klachten en bezwaren | Bezwaren | meer informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.

Toets

Op sommige punten uit de checklist voor direct duidelijk schrijven scoort deze brief goed:

 • De lezer wordt direct aangesproken (met u en uw).
 • De kernboodschap valt goed op doordat hij vet is gemaakt (‘U blijft uw Ondersteuning bij het Huishouden tijdelijk ontvangen’).
 • Er is een overzichtelijke alineaindeling en er staan tussenkopjes in. De tussenkoppen zijn weliswaar meer een inleiding dan een samenvatting van de alinea’s, maar daardoor is de brief wel kort en krachtig. Het verband met de alinea is bovendien steeds helder.
 • De zinnen zijn kort en duidelijk opgebouwd.

Maar op verschillende punten is verbetering mogelijk:

 • Het is niet goed duidelijk hoe de procedure precies verloopt: met wie heeft de ontvanger van de brief al contact gehad, wat is de rol van het huisbezoek en wat doet het Wijkteam? De procedure kan het best stap voor stap beschreven worden.
 • In de onderwerpregel wordt de kernboodschap ‘verlenging’ genoemd, maar er staat niet bij om welke verlenging het gaat.
 • Indicatie is een vaag woord. In vaktaal voor gemeenteambtenaren is het misschien gebruikelijk, maar voor een burger is ‘uw indicatie wordt verlengd’ een onduidelijke mededeling.
 • De alinea met de kop ‘U betaalt mee aan de ondersteuning’ sluit niet direct aan bij de kernboodschap. Wat kan de lezer met deze informatie, moet hij iets doen?
 • De afkorting Wmo wordt niet direct toegelicht en CAK helemaal niet. Is het sowieso wel nodig deze afkortingen te noemen?
 • Er worden wetten genoemd die het besluit ondersteunen; die informatie hoort thuis in een bijlage.
Verbeterde versie

Onderwerp: besluit tijdelijke verlenging <soort ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning>

Geachte heer Burger,

Uw <soort ondersteuning> stopt binnenkort. Op < datum> liet u het Wijkteam weten dat u nog steeds behoefte heeft aan <omschrijving>. U leest in deze brief ons besluit.

Wij verlengen uw ondersteuning <soort ondersteuning, bijvoorbeeld: ondersteuning bij het huishouden in natura> van <datum> tot en met <datum>

[Optie a: Onderzoek nog niet afgerond:]

Ik onderzoek uw situatie op dit moment. De tijdelijke verlenging geldt totdat het onderzoek klaar is. Daarna ontvangt u het definitieve besluit.

[Optie b: Huisbezoek gepland:]

We hebben een huisbezoek bij u gepland op < datum>. Daarna maken wij het onderzoek af. De tijdelijke verlenging geldt totdat het onderzoek is klaar is. Daarna ontvangt u het definitieve besluit.

[Optie c: Overige:]

<…>

Wij nemen dit besluit volgens bepaalde wetten
In de bijlage bij deze brief leest u welke wetten dat zijn.

Wij geven de tijdelijke verlenging door aan uw aanbieder
Als dat nodig is, neemt de aanbieder contact met u op.

De voorwaarden van de eerste ondersteuningsperiode blijven gelden
De voorwaarden veranderen niet. Zoals:

 • het resultaat en de manier waarop de zorgaanbieder de zorg inzet;
 • de eigen bijdrage;
 • <…>

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u ons Wijkteam bellen of mailen:

 • Stuur een mail naar: info@wijkteamsenschede.nl.
 • Bel ons via: (053) 481 79 00. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor openingstijden en meer informatie op www.wijkteamsenschede.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet.

Met vriendelijke groet,

Namens Burgemeester en Wethouders van Enschede

J.A.M. Roelink
kwaliteitsmedewerker

Deze brief is met zorg opgesteld, maar automatisch aangemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder.

Bijlage

 • volgens welke wetten dit besluit is genomen
 • bezwaar maken

 

--- pagina 2 ---

 

Bijlage
In deze bijlage leest u de wetsartikelen die ons besluit onderbouwen. Ook leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Wij nemen dit besluit volgens de volgende wetten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) <eventueel een toelichting>
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2017  <eventueel een toelichting>

U kunt bezwaar maken
U moet dit doen binnen 6 weken na de datum van deze brief. Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling.

Wilt u in uw bezwaarschrift het volgende vermelden?

 • uw naam, adres telefoonnummer;
 • ons zaaknummer/kenmerk;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u het er niet mee eens bent, dit mag u ook op een later moment laten weten;
 • uw handtekening.

U kunt uw bezwaar per post of digitaal sturen

 • per post: dat kan naar het adres Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA Enschede
 • digitaal: dat kan met uw DigiD via www.enschede.nl/bezwaarschrift

De inhoud van het besluit blijft geldig als u bezwaar maakt
Vergeet niet dat uw rechten en plichten blijven gelden tijdens de behandeling van uw bezwaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de verplichting om werk te zoeken of uw schuld af te lossen.