‘“Hoezo MIJNoverheid?” Onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid / de Berichtenbox’, Nationale ombudsman (2017)

In dit onderzoek heeft de Nationale ombudsman in kaart gebracht welke knelpunten burgers ervaren in de communicatie op MijnOverheid. Het ging daarbij specifiek om de Berichtenbox. De belangrijkste conclusie is dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bij de verdere ontwikkeling van MijnOverheid en de Berichtenbox gebruikers meer centraal moet stellen. Wat zíj nodig hebben om met de overheid te kunnen communiceren, moet het uitganspunt zijn. Burgers mogen zich niet gedwongen voelen om gebruik te maken van een digitaal kanaal als zij dat niet kunnen of willen. Het is bovendien van belang om de verschillende groepen gebruikers en hun behoeften te onderscheiden en daar MijnOverheid en de Berichtenbox op af te stemmen. Dat vergt een andere manier van kijken naar digitalisering van het berichtenverkeer en een nieuwe benadering van de overheidsdienstverlening in het algemeen. BZK moet zijn regierol waarmaken door een digitale faciliteit neer te zetten die aansluit bij de recentste technische mogelijkheden, waar burgers enthousiast van worden en zich graag bij willen aansluiten.

Download hier het volledige rapport.

‘Maak waar!’, Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid (2017)

In dit adviesrapport doet de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om actief werk te maken van digitalisering. Politici, bestuurders en ambtenaren moeten sterker gaan beseffen dat digitalisering belangrijk én urgent is. Digitalisering van de overheid biedt niet alleen kansen voor een betere dienstverlening maar is in het algemeen ook een belangrijk instrument voor een open, transparante overheid. Een vitale digitale infrastructuur leidt bij burgers en bedrijven tot meer vertrouwen. Als de digitalisering verwaarloosd wordt, ontstaan er grote risico’s voor het functioneren van de overheid. Overheden en publieke uitvoeringsorganisaties moeten op korte termijn gezamenlijk flinke stappen zetten om de kansen te benutten. De studiegroep doet daarvoor verschillende voorstellen.

Download hier het volledige rapport.

‘A review of the Norwegian plain language policy’, M. Johannessen, L. Berntzen en A. Ødegård (2011)

In dit artikel onderzoeken de auteurs beleidsdocumenten over het gebruik van duidelijk taal in de publieke sector in Noorwegen. De nadruk ligt daarbij op de manier waarop ICT in deze documenten als hulpmiddel wordt genoemd. Er komen twee voorbeelden aan bod waarbij het hanteren van duidelijk taalgebruik een succes was en één geval waarin dat niet zo was. Deze voorbeelden worden besproken vanuit het gezichtspunt van de institutionele cultuur. Als de keuze voor ‘duidelijke taal’ voortvloeit uit een breed gedragen verandering in de organisatie, is de kans op succes groter. Het hanteren van duidelijke taal wordt dan een vast onderdeel van het dagelijks werk. Organisaties waar het invoeren van duidelijke taal succes heeft, hebben hun blik op de toekomst gericht, maar besteden ook veel aandacht aan het verankeren van de nieuwe koers in de bestaande organisatie.

Download hier het volledige artikel.

‘A Citizen-centric Public Sector – Why citizen centricity matters and how to obtain it’, M. Johannessen, L. Berntzen en A. Ødegård (2016)

Het thema ‘de burger centraal’ komt vaak terug in beleidsvoornemens. Maar in de praktijk vergeten overheden nog te vaak de burger écht centraal te stellen. Dit artikel beantwoordt de vraag: hoe kan ICT daarbij helpen? De auteurs geven aan dat het vooral een kwestie van instelling is (‘mindset’). Een voorwaarde voor succes is dat politici, bestuurders en ambtenaren inzien dat ze burgers bij de ontwikkeling van diensten en producten moeten betrekken. Het artikel beschrijft een paar gevallen waarin het mislukte de burger centraal te stellen en geeft ook enkele voorbeelden waarbij dat wél lukte. Aan het slot staan aanbevelingen om ICT als een nuttig hulpmiddel te gebruiken, zodat de burger écht centraal komt te staan.

Download hier het volledige artikel.